Vásárlási feltételek

Az Általános Szerződés Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazzák a Kábel-Ring  Kft. [székhely:1106 Budapest, Maglódi út 14/A., adószám:14725768-2-42), mint Szolgáltató (továbbiakban Szolgáltató) által üzemeltetett webáruház használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el az alábbi tájékoztatót és csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben a tájékoztató minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal.

Az ÁSZF letölthető az alábbi linkről:  www.kabelkereskedo.hu/files/pdf/ASZF.pdf
Szolgáltató fenntartja azon jogát, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket egyoldalúan módosítsa. A módosítást követő megrendelés a jelen ÁSZF és minden hatályos módosításának elfogadását jelenti.
Szolgáltató adatai:
A Szolgáltató neve: Kábel-Ring Kft.
A Szolgáltató székhelye: 1106 Budapest, Maglódi u. 14/A
A Szolgáltató postacíme: 1106 Budapest, Maglódi u. 14/A
Cégjegyzékszáma:  01-09-916969
Adószáma:  14725768-2-42
Nyilvántartásban bejegyző hatóság/bíróság neve (cégbíróság):  Fővárosi Törvényszék
Telefon: +36-1-431-7518
Bankszámlaszám: 10102244-53356100-01004006
A szerződés nyelve: magyar
A tárhely-szolgáltató adatai:
Név                 InfoNetfort Kft.
Cím                 7900 Szigetvár, Szent István lakótelep 17. IV. emelet 25.
Email cím:       info@netfort.hu
Adószám:        26648082202
Cégjegyzékszám:        02 09 084205

Fogalom-meghatározások:

Ügyfél:

  1. cselekvőképes természetes személy
  2. jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaság
  3. egyéb jogi személy

aki az oldal használatával – bármely elektronikus kommunikációs eszközön (asztali számítógép, notebook, telefon, tablet, okostelefon…stb.) hozzáférést nyer az oldalhoz, annak tartalmához; aki az Weboldalon regisztrál, ezáltal felhasználói fiókot (a továbbiakban: felhasználói fiók) hoz létre vagy aki a Weboldalon megrendelést ad le és ennek következtében felhasználói fiókot hoz létre, aki a www.kabelkereskedo.hu oldalon rendelést adott le.
 

Honlap: a jelen weboldal, amely a szerződés megkötésére szolgál

Felhasználói fiók: az Ügyfél a www.kabelkereskedo.hu oldalon regisztrációja útján felhasználói fiókot hozhat létre. A regisztrációhoz egy valós, az Ügyfélhez tartozó e-mail cím és egy jelszó megadása szükséges. Az Ügyfél a felhasználói fiókjából adhat le rendelést, vásárolhat. A felhasználói fiók úgy is létrehozható, hogy az Ügyfél a www.kabelkereskedo.hu oldalon az általa kiválasztott terméket a Kosárba helyezve, egy valós, a Vásárlóhoz köthető e-mail címet és a rendelés leadásához szükséges adatokat megadva rendelést ad le és a rendelés leadásával felhasználói fiókot hoz létre az általa megadott adatokkal.
A felhasználói fiók tartalmazza az Ügyfél által a regisztráció során és a rendelése(i) leadásakor megadott adatokat, információkat, minden az általa leadott rendelés(ek)kel kapcsolatos adatot és információt (a vásárolt termékekhez kapcsolódó jótállás, számla, stb.) továbbá az Ügyfél által a www.kabelkereskedo.hu -n kiválasztott termékeket/összeállított terméklistákat.
Az Ügyfél a regisztráció során és a rendelés leadásakor köteles valós adatokat megadni. Amennyiben az Üzemeltető-Szolgáltató tudomására jut, hogy az Ügyfél által megadott adatok köre részben vagy teljesen nem valós elemeket tartalmaz, az Üzemeltető - Szolgáltató jogosult az Ügyfél felhasználói fiókjához való hozzáférését korlátozni, illetve az Ügyfelet a www.kabelkereskedo.hu használatából kizárni.
Felhasználói fiók létrehozására és a www.kabelkereskedo.hu -n történő vásárlásra az a cselekvőképes természetes személy jogosult, aki 18. életévét legkésőbb a fiók létrehozása napján betöltötte.

Jogi személy gazdasági társaság és egyéb jogi személy –törvényes képviselője, vagy meghatalmazása útján- jogosult felhasználói fiókot létrehozni.

Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz

Távollévők között kötött szerződés: olyan szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak

Termék: a Honlap kínálatában szereplő, a Honlapon értékesítésre szánt minden birtokba vehető forgalomképes ingó dolog, mely a Szerződés tárgyát képezi 


Jótállás: A Szolgáltató és az Ügyfél között kötött szerződések esetén

a Polgári Törvénykönyv szerinti,

a) a szerződés teljesítéséért vállalt jótállás, amelyet a vállalkozás a szerződés megfelelő teljesítéséért a jogszabályi kötelezettségén túlmenően vagy annak hiányában önként vállal, valamint

b) a jogszabályon alapuló kötelező jótállás

 

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ

Regisztráció
Az Ügyfél regisztráció nélkül is szabadon nézelődhet és válogathat a webáruházban. A vásárlás előtt ki kell tölteni a regisztrációs adatlapot (regisztráció) és jelszavat is kell választani. A regisztrációhoz szükséges néhány személyes adat megadása is. A megadott személyes adatainak helyességét az Ügyfél ellenőrizheti. Erre szolgál az adatok jóváhagyása. Ha az adatot nem hagyja jóvá, módjában áll a feltüntetett valamennyi adatot törölni vagy javítani.
Az azonosító és a jelszó megadása azt jelenti, hogy a regisztráció útján nyilvántartásba vett természetes személy személyesen, illetve jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság (szervezet) képviselője a szervezet nevében jár el a vásárlás során.
Bejelentkezés
A regisztrációt követően már bármikor személyes azonosítója és jelszava segítségével tud bejelentkezni.
IRÁNYADÓ JOG
A szerződés és annak rendelkezéseire  Magyarország hatályos jogrendszere és hatályos jogszabályai az irányadóak.
 

Alapvető rendelkezések

1. A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

A jelen ÁSZF a Szolgáltató és az Ügyfél között létrejött  Szerződési feltételeket tartalmazza. A szerződéshez szorosan kapcsolódó dokumentum a Termékhez tartozó jótállási jegy és a Szolgáltató által kibocsátott számla (szállítólevél).
1.1. Egy rendelésnek a www.kabelkereskedo.hu oldalon történő leadásával az Ügyfél elfogadja azt a kommunikációs csatornát (telefon vagy e-mail), amelyen keresztül az Szolgáltató a termék megrendelését lehetővé teszi.
 
1.2. A Rendelés leadása után az Ügyfélhez telefon vagy e-mail útján érkezett értesítés tájékoztató jellegű és nem jelenti a rendelés Szolgáltató általi visszaigazolását.
 
1.3. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az Ügyfél által leadott rendelésben szereplő mennyiségétől kevesebbet igazoljon vissza. Erről az Ügyfelet az általa a felhasználói fiókjában megadott telefonszámon és/vagy e-mail címen értesíti. Ilyen esetben a Szolgáltató az Ügyfél által már kifizetett, azonban a Szolgáltató által vissza nem igazolt termékek vételárát az Ügyfél részére visszatéríti.
 
1.4. Szolgáltató és Ügyfél közötti Szerződés akkor jön létre, amikor az Ügyfél e-mail és/vagy SMS útján megkapja a Szolgáltatótól a Rendelés véglegesítéséről/visszaigazolásáról szóló értesítést, amely értesítés magában foglalja az Ügyfél által megrendelt Termékeknek a futárszolgálat vagy fuvarozó részére való átadásáról szóló értesítést is.
 
1.5 Amennyiben az Ügyfél valótlan adatokat ad meg a véglegesített megrendelése során, a távollévő felek közötti szerződés érvényesen nem jön létre. Az ilyen szerződésekből eredően mind a Tárhely szolgáltató, mind a Szolgáltató mindenféle felelősségét kizárja. 

1.6. Ügyfél a megrendelése véglegesítése előtt köteles megismerni a jelen ÁSZF rendelkezéseit. A webáruházunkon keresztül történő vásárlással az Ügyfél elfogadja a jelen ÁSZF rendelkezéseit, és az ÁSZF maradéktalanul a Szolgáltató és az Ügyfél  között létrejövő szerződés részét képezi.

 

2. AZ ONLINE ÉRTÉKESÍTÉSRE VONATKOZÓ SPECIÁLIS RENDELEZÉSEK

2.1. A weboldalra bármely Felhasználó/Ügyfél beléphet. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az Ügyfélnek/Vásárlónak a rendelés leadásához való jogosultságát és hozzáférését és/vagy valamely fizetési mód választását majd alkalmazását korlátozza, amennyiben az adott Ügyfél/Vásárló a www.kabelkereskedo.hu oldalon végzett tevékenységével veszélyeztetheti a weboldal zavartalan működését és/vagy tevékenységével az Üzemeltetőnek/Szolgáltatónak kárt okozhat.
 
2.2. Az Ügyfél a Szolgáltatóval kapcsolatba léphet a termék oldalán a „Kapcsolat” menüpontban feltüntetett elérhetőségeken.
 
2.3. A Weboldalon a Termékek ára forintban (HUF) értendő és tartalmazza az ÁFA-t, nem tartalmazza az esetlegesen választott fizetési mód díját, melyet vásárló az adott szolgáltatás igénybevétele esetén a Termék árán felül fizet.
 
2.4. A törvényben előírt feltételeknek megfelelően az elektromos berendezések, valamint a jogszabályban meghatározott egyéb környezetvédelmi termékdíj-köteles termékek weboldalon feltüntetett ára tartalmazza a Környezetvédelmi termékdíjat.
 
2.5. Az online fizetések (online bankkártyás fizetés vagy banki átutalás) esetében az Szolgáltató nem felel az Ügyfélnél felmerülő bármely olyan többletköltségért, amely az Ügyfél által választott fizetési módtól vagy az Ügyfél kártyakibocsátó bankjától függ (különösen, de nem kizárólagosan devizaárfolyam, egyéb költségek). Az Ügyfél felelős a kiválasztott fizetési mód kiválasztásából eredő következményekért.
 
2.6. A Weboldalon feltüntetett Termék leírására használt információ (statikus / dinamikus képek / multimédia bemutatók stb.) nem jelenti a Szolgáltató ajánlati kötöttségét, ezek kifejezetten a bemutatás célját szolgálják.

3. MEGBÍZÁS

Szolgáltató a Rendelés lebonyolításával kapcsolatos Szolgáltatások (szállítás, csomagolás, stb.) lebonyolításával harmadik személyt bízhat meg az Ügyfél erre irányuló tájékoztatása nélkül is. Ez az Ügyfél beleegyezéséhez nem kötött. Szolgáltató azonban ezen esetekben is felel az Ügyféllel kötött Szerződésből eredő kötelezettségei teljesítéséért.

4. RENDELÉS

4.1. Az Ügyfél a kiválasztott termék(ek) kosarába helyezése után a kosár tartalmát szabadon változtathatja. Ha az ellenőrzést követően megtöltött kosarát "rákattintással" elküldi, a kosárban lévő valamennyi terméket megrendeli és elfogadja, hogy a termék megrendelése fizetési kötelezettséggel járó művelet.
4.2. Az adott megrendelés elküldött adatai az elküldést követően, de a kisszállítást megelőzően írásban vagy telefonon módosíthatók. Új megrendelés során a megrendelés adatait természetesen módosíthatja. Az Ügyfél adatait bejelentkezését és megrendelését a Szolgáltató a megrendeléstől számított egy évig rögzíti, de a szerződés nem tekinthető írásba foglaltnak, iktatásra nem kerül.

4.3. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy kosárba helyezést követően a termék(ek) csak abban az esetben vásárolhatóak meg, ha azokból a megrendelés teljesítéséhez elegendő raktári készlet áll a Szolgáltató rendelkezésére.
 
4.4. A megrendelés véglegesítésével az Ügyfél megerősíti, hogy az általa megadott, a vásárláshoz szükséges adatok valósak, és a rendelés teljesítéséhez, a szerződés létrejöttéhez felhasználhatóak. A véglegesítéssel Ügyfél vállalja, hogy az általa megjelölt fizetési móddal a megrendelés ellenértékét kiegyenlíti, ellenkező esetben a megrendelés teljesítését a Szolgáltató megtagadhatja.
 
4.5. A rendelés véglegesítésével az Ügyfél hozzájárul ahhoz, hogy szükség esetén, a Szolgáltató felvegye a kapcsolatot vele a megadott elérhetőségek (jellemzően email vagy telefon) bármelyikén.
 
4.6. A Szolgáltató semmisnek vagy létre sem jöttnek nyilváníthatja az Ügyfél rendelését, az Ügyfél előzetes értesítése mellett, anélkül, hogy utólag valamely félnek – erre hivatkozva – bármilyen kötelezettsége lenne a másik féllel szemben, vagy anélkül, hogy valamely fél a másik féllel szemben kártérítési igényt fogalmazna meg, az alábbi esetekben:
 
4.6.1. Amennyiben az Ügyfél online fizetési módot jelölt meg, és a kártyát kibocsájtó pénzintézet a tranzakciót nem engedélyezi vagy az Ügyfél online fizetési módot jelölt meg, és az online fizetést biztosító partnerünk nem tudja érvényesíteni a tranzakciót.
 
4.6.2. Az Ügyfél által megadott adatok nem fedik a valóságot vagy nem teljes körűek vagy nem teszik lehetővé a megrendelés teljesítését


4.6.3. Ha az Ügyfél a megrendelt termék vételárát 5 napon belül a Szolgáltató részére nem fizeti meg. Ebben az esetben a Szolgáltató jogosult a megrendelést törölni.
4.6.4. A megrendelést cselekvőképtelen, vagy kiskorú személy adja

 

4.7. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletben foglaltak alapján az Ügyfélnek (amennyiben Fogyasztó) lehetősége van a szerződéstől elállni. Ezt a lehetőséget a Szolgáltató a termék átvételétől számított 14 napon belül biztosítja az Ügyfelek számára. Amennyiben a megrendelés végösszege kiegyenlítésre került, és az Ügyfél időben jelezte a szerződéstől való elállási szándékát, úgy a Szolgáltató vállalja, hogy az Ügyfél értesítésétől számított legfeljebb 14 napon belül visszafizeti a termék vételárát. Az elállás részletes feltételeit a Weboldalon közzétett tájékoztató tartalmazza.
A Szerződéstől való elállás joga alól kivételt képeznek a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29 §-ban foglaltak

Elállás

4.8. Elállási jog gyakorlásának menete:
4.8.1 Amennyiben az Ügyfél élni kíván az elállás jogával úgy köteles az elállási szándékát tartalmazó nyilatkozatot a Szolgáltató részére, az alábbi elérhetőségek egyikére elküldeni:
Postázásai cím:  1106 Budapest, Maglódi u. 14/a
Email cím:  info@kabelkereskedo.hu
Ebből a célból az Ügyfélfel használhatja az elállási nyilatkozat-mintát is, postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, email vagy telefaxon keresztül történő értesítés esetén az email illetve a fax küldésének idejét veszi figyelembe.
4.8.2 Az Ügyfél elállás esetén köteles a megrendelt terméket 1106 Budapest, Maglódi u. 14/a címére késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, amennyiben a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket (tehát nem kell megérkezni kell a Szolgáltatóhoz 14 napon belül). Több termék adásvételekor, amennyiben az egyes termékek szállítása eltérő időpontban történik, úgy az utoljára szolgáltatott termék, illetve több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára kézbesített tételnek vagy darab kézhezvételtől számított 14 napon belül élhet az Ügyfél az elállási joggal.
4.8.3. A Szolgáltató nem köteles az Ügyfél részére megtéríteni azon többletköltségeket, amely a Szolgáltató által felkínált legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő szállítási mód választásából adódik.
4.8.4. Szolgáltató jogosult az Ügyfél által kifizetett teljes összeg visszafizetését mind addig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy az Ügyfél nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte a Szolgáltató részére. 
4.8.5. Szolgáltató a visszatérítés során az eredeti ügylettel azonos fizetési móddal egyező visszafizetési módot alkalmaz, kivéve, ha az Ügyfél más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja. A visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag az Ügyfelet semmilyen többletköltség nem terheli. 
4.8.6.Ügyfél a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel. 
4.8.7. Ügyfél a szerződés megkötésének, és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát. A Vásárlót terheli annak bizonyítása, hogy az elállási jogot a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ban meghatározottak szerint gyakorolta.
 4.9. Szolgáltató nem köteles olyan termék(ek) visszavételére, amely az Ügyfél személyéhez kötött, illetve amelyet az Ügyfél egyedi utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, 
4.10. Szolgáltató nem köteles olyan termékek visszavételére, melyet Ügyfél az elállási jog gyakorlását megelőzően akár a Szolgáltató által, vagy más személy által méretre vágatott, feldaraboltatott, beépített, átalakított, bármilyen egyéb módon jellegében, szerkezetében megváltoztatott
4.11. Ha a Szolgáltató az Ügyfél által megrendelt termék(ek) szállítását 15 napon belül nem tudja teljesíteni, úgy erről tájékoztatja az Ügyfelet, és a megrendelés ellenértékét 7 napon belül visszatéríti részére, az a szerződés felbontásának minősül Szolgáltató részéről. A felek megállapodhatnak a megrendelés teljesítésének átütemezéséről és/vagy módosításáról is.

5. TITOKTARTÁS

5.1. Az Ügyfél által a Szolgáltatónak szolgáltatott bármely jellegű információt az Szolgáltató és az Üzemeltető is bizalmasan kezeli.
 
5.2. Ügyfél a Szerződés létrejöttével vállalja, hogy nem ad semmilyen nyilvános nyilatkozatot harmadik személyek részére a Szolgáltató előzetesen adott írásos beleegyezése nélkül.
 
5.3. Azzal, hogy az Ügyfél információkat és adatokat közöl ezen a weboldalon, biztosítja a Szolgáltatónak és az Üzemeltetőnek az azokhoz való korlátlan és visszavonhatatlan hozzáférését, továbbá ezen információk vagy adatok feletti használati, másolási, módosítási, átküldési jogát. 
 
5.4. törölve

6. SZÁMLÁZÁS – KIFIZETÉS

6.1. Az Ügyfél a www.kabelkereskedo.hu weboldalon megtalálható valamennyi terméket megvásárolhatja online. A termék ismertetőjénél Szolgáltató közli a termék paramétereit és árát is. A feltüntetett árak minden esetben tartalmazzák az Általános Forgalmi Adót (ÁFA).A vásárláshoz igénybe vett hálózati hozzáférés és egyéb távközlési szolgáltatás díjai az Ügyfeleket terhelik.


6.2. Amennyiben az Ügyfél megrendelését a Szolgáltató visszaigazolja, az díjbekérésnek minősül. Az Ügyfél a visszaigazolásban szereplő összeget a visszaigazolástól számított 24 ( 1 nap) órán belül köteles a választott fizetési módnak megfelelően megfizetni. Amennyiben ez nem történik meg 24 ( 1 nap)  órán belül, úgy a Szolgáltató a megrendelést jogosult törölni a rendszeréből. Erre hivatkozással az Ügyfél kártérítési igényt nem érvényesíthet a Szolgáltatóval szemben.
6.3. Az árut, az árat, a fizetési módot és a fizetési határidőt minden Rendelésben meg kell jelölni. A Szolgáltató számlát bocsát ki az Ügyfél részére a leszállított Termékekről. Ügyfél kötelessége átvételkor ellenőrizni a számla hatályos jogszabályok szerinti kibocsátásához szükséges összes információt.
 
6.4. Minden rögzített rendelés esetében feltüntetésre kerül a megvásárolni kívánt Termék vételára, a fizetési mód, illetve a fizetési határidő. Az Ügyfél felelőssége, hogy a kiállításra kerülő számlához, minden rá vonatkozó adatot – a valóságnak megfelelően – megadjon. Ennek elmulasztása esetén a Szolgáltató nem kötelezhető új számla kiállítására.
 
6.5. Szolgáltató a megrendeléshez tartozó, értékesített Termékekről szóló számlát elsősorban elektronikus úton továbbítja az Ügyfél részére, illetve elektronikus üzenet (e-mail) formájában is elküldésre kerül a felhasználói fiókban megadott e-mail címre, továbbá papír alapon csatolja a Szolgáltató a termékhez.
 
6.6. Az Ügyfél minden esetben köteles a felhasználói fiókjában megadott – a számlázáshoz felhasznált – személyes adatokat naprakészen tartani, annak érdekében, hogy a számlát minden egyes rendelés esetében a Szolgáltató helyesen állítsa ki és bocsássa az Ügyfél rendelkezésére. Az Ügyfél köteles minden megrendelés leadásánál a megadott adatok helyességéről megbizonyosodni.
 
6.7. Amennyiben a regisztrált fiókban a számlázással összefüggő információk – beleértve a kiállított számlát/számlákat – több mint negyvennyolc (48) órán át nem érhetőek el, úgy az Ügyfél erről írásban tájékoztathatja a Szolgáltatót.
6.8 Az ár megfizetése: A fizetés lehet előre utalás, vagy bankkártyás fizetés webáruházban. 
6.8.1. Vásárlás átutalással: Bankszámla száma:     10102244-53356100-01004006

7. SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK

7.1. A terméket jellemzően 1-15 munkanapon belül szállítja a Szolgáltató, a pontos kiszállítás időpontjáról tájékoztatást a 06 (1) 431-7518-as telefonszámon kérhet az Ügyfél.  

 
7.2. Szolgáltató a szállítást csak háztól-házig vállalja. A termékek lakásba, ingatlanba történő beviteléről az Ügyfélnek kell gondoskodnia.


7.3. Az Ügyfél a termék átvételekor köteles a csomagolás, az áru sértetlenségét ellenőrizni. Amennyiben a termék sérülten érkezik az Ügyfélhez, annak átvételét fel kell függeszteni, és a terméket vissza kell küldeni a szállítóval. A szállítólevél aláírásával az Ügyfél igazolja a Szolgáltató és a futárszolgálat felé a termék sértetlenségét, Amennyiben a Terméket az Ügyfél átveszi, és az átvételkor nem jelzi, hogy a Termék sérült, úgy utólag Szolgáltató a szállításból eredő sérülésért felelősséget nem vállal.
7.4. Ha a küldemény sérülése a kézbesítéskor azonnal nem ismerhető fel, akkor a sérülést a kézbesítéstől számított 24 órás jogvesztő határidőn belül kell az Ügyfélnek a Szolgáltatóhoz bejelenteni. Ezt követően Szolgáltató a szállításból eredő sérülésért felelősséget nem vállal.
7.5. A szállítás költsége minden termék adatlapján fel van tüntetve, több tételes rendelés esetén ezek az összegek nem adódnak össze, hanem a rendelés végösszegét kell figyelembe venni. 


7.6. Egyes, az oldalról történő vásárlás (megrendelés) esetében a hatályos magyar jogszabályok értelmében a Nemzeti Adó-és Vámhivatal EKAER (Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer) számot kérhet az Ügyféltől. Az EKAER szám megszerzése az Ügyfél (mint Címzett) kötelessége és felelőssége. Mindebből következik, hogy ezen kötelezettsége megsértéséből eredő következményekért Szolgáltató esetleg költségeiért az Ügyfél felel.

 

7.7. Ha a csomag nem kézbesíthető, akkor azt a Szállítmányozó visszaszállítja, maximum 5 munkanapig tárolja a Szolgáltató. Ez esetben a Szolgáltató telephelyén vehető át a megrendelés. Egyedi megrendelések nem törölhetőek így ezeknek végösszege se fizethető vissza. 

 

8. SZAVATOSSÁG

8.1 Kellékszavatosság:
8.1.1. Szolgáltató hibás teljesítése esetén az Ügyfél kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint[I2] . 
8.1.2.Az Ügyfél köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. 
8.1.3. Az Ügyfél a fogyasztói szerződés esetén az átvétel időpontjától számított 2 éven belül érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl az Ügyfél kellékszavatossági jogát nem tudja érvényesíteni. 
8.1.4. Ügyfél a kellékszavatossági jog érvényesítése esetén kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az általa választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igény teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. 
8.1.5. Ha az Ügyfél a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy –végső esetben – a szerződéstől is elállhat.
8.1.6. Választott kellékszavatossági jogáról az Ügyfél egy másikra is áttérhet, ebben az esetben viszont köteles az áttérés költségét viselni kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot. 
8.1.7. A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igény érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele amennyiben az Ügyfél igazolja, hogy a terméket a Szolgáltatótól vásárolta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után az Ügyfél köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt a termékben.
8.2. Termékszavatosság
8.2.1. A termék abban az esetben tekinthető hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. Termékszavatossági igényét az Ügyfél a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével az Ügyfél e jogosultságát elveszti.
8.2.2.Termékszavatossági igényét az Ügyfél kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy a Szolgáltatóval szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén az Ügyfélnek kell bizonyítania. A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba,
- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt  felismerhető vagy
 - a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
8.2.3. Az Ügyfél ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. 
8.3. Jótállás:
8.3.1. Hibás teljesítés esetén az Eladó a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján az illetve a rendelet mellékletében felsorolt tartós fogyasztási cikkekre (10 000 Ft feletti értékű termékekre) a kötelező 1 év jótállást vállal. 
8.3.2. Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető.
8.3.3. Amennyiben a jótállás kérése helytálló, az Ügyfél kérheti a termék cseréjét, vagy javítását. Amennyiben Szolgáltatónak nem áll módjában a termék cseréje - készlethiány, vagy egyéb ok miatt-, az Ügyfél a javítást vagy az árleszállítást igényelheti, illetve a vételár visszatérítését abban az esetben, ha sem a Termék cseréjére sem a javítására, sem árleszállításra nincs lehetőség. 
8.3.4. Amennyiben az Ügyfél a termék meghibásodása miatt a termék átadásától számított három munkanapon belül érvényesíti csereigényét Szolgáltató köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.
8.3.5. A megvásárolt termékekre vonatkozó szavatossági vagy jótállási bejelentéséhez kérjük, használja a www.kabelkereskedo.hu/oldal/elerhetosegek oldalt, illetve a +36-1-431-7518 telefonszámot.
8.4. Egyéb feltételek:
8.4.1.Az áruházban feltüntetett fotókon található dekorációk, nem képezik a szerződés tárgyát, kizárólag a megnevezésben és a leírásban feltüntetett termék. 

9. A TERMÉKEK FELETTI TULAJDONJOG ÁTADÁSA

9.1. A Termékek feletti tulajdonjog a házhozszállításkor az átvétellel száll át az Ügyfélre, a rendelésben megjelölt helyen, amennyiben az Ügyfél kifizette Termék vételárát. (Ennek igazolásául szolgálhatnak: szállítólevél – a gyorsposta által kiadott szállítási dokumentum átvételének aláírása).

10. FELELŐSSÉG

10.1. Szolgáltató nem vonható felelősségre semmilyen kárért, amelyet az Ügyfél vagy bármely harmadik fél elszenvedhet annak eredményeként, hogy a Szolgáltató teljesíti a Rendelés szerinti bármely kötelezettségét és nem vonható felelősségre semmilyen kárért, amely a Termékek használatából származnak, azoknak az Ügyfél részére történő átadása után. 
10.2. Szolgáltató nem vonható felelősségre a Termékek szállítás közbeni elveszítéséért, a szállításból eredő bármilyen probléma a futárszolgálat/gyorsposta/fuvarozó felelősségi körébe tartozik.
 

12. Egyéb rendelkezések

Külföldre történő értékesítés

Szolgáltató nem különbözteti meg a Honlap használatával Magyarország területén és az azon kívül az Európai Unió területén belüli vásárlókat. A jelen ÁSZF eltérő rendelkezése hiányában Szolgáltató Magyarország területén biztosítja a megrendelt termékek kiszállítását/átvételét.
A kommunikáció és a vásárlás nyelve elsősorban a magyar nyelv, Eladó nem köteles a vásárló tagállami szerinti nyelven kommunikálni az Ügyféllel.
Szolgáltató nem köteles megfeleljen az Ügyfél tagállama szerinti nemzeti jogban az érintett Termékkel kapcsolatban meghatározott szerződésen kívüli követelményeknek, például címkézési vagy ágazat-specifikus követelményeknek, vagy hogy tájékoztassa az Ügyfelet ezekről a követelményekről.
Szolgáltató eltérő rendelkezése hiányában Magyarországi ÁFÁ-t alkalmazza minden Termék esetében.
Elektronikus fizetési megoldás alkalmazása esetén a fizetés a Szolgáltató által meghatározott pénznemben valósul meg,
Szolgáltató visszatarthatja a Termék átadását ameddig nem győződik meg arról, hogy a Termék árának és a szállítási díjnak kifizetése sikeresen és maradéktalanul megtörtént az elektronikus fizetési megoldás használatával (ideértve azt az esetet is, amikor az átutalással fizetett termék esetén Ügyfél a tagállama szerinti pénznemben utalja el a vételárat (szállítási díjat) és az átváltás, valamint a banki jutalékok, költségek miatt Szolgáltató nem kapja meg teljes mértékben a vételár összegét). Amennyiben a Termék ára nem került teljes mértékben kifizetésre, Szolgáltató a vételár kiegészítésére hívhatja fel a z Ügyfelet.
Szolgáltató a Termék átadása érdekében a magyar ügyfeleket megillető átadási lehetőségeket biztosítja a nem magyarországi ügyfeleknek is.
Szolgáltató a szállítási díj megfizetését követően teljesíti a megrendelést, amennyiben az Ügyfél  a szállítási díjat nem fizeti meg a Szolgáltató számára, vagy a saját szállítást nem oldja meg az előre egyeztetett időpontig, Szolgáltató a szerződést felmondja és az előre megfizetett vételárat visszafizeti az Ügyfél számára.

Részleges érvénytelenség, magatartási kódex

Ha az ÁSZF valamely pontja jogilag hiányos vagy hatálytalan, attól még a szerződés további pontjai érvényben maradnak és a hatálytalan vagy hibás rész helyett a vonatkozó jogszabályok rendelkezései alkalmazandóak.